mardi 28 septembre 2010

La lune (extrait) / די לבנה

Tania Zisman

La lune
(...)
Pleine d'un bonheur annoncé
se répand une musique céleste.
Il rêve, il songe toute la nuit
celui qui veille,
celui qui veille.
(...)
Paris, 1962

Di levone
(...)
Ful mit ongesogtn glik
gist zikh himlishe muzik.
Kholemt, troymt a gantse nakht
der, vos vakht,
der, vos vakht.
(...)
Pariz, 1962

די לבנה
(...)
פֿול מיט אָנגעזאָגטן גליק
גיסט הימלישע מוזיק.
חלומט, טרױמט אַ גאַנצע נאַכט
דער, װאָס װאַכט,
דער, װאָס װאַכט.
(...)
פּאַריז, 1962

samedi 11 septembre 2010

Abraham sermonne Loth / אַבֿרהם אָבֿינו מוסרט לוטן

Itsik Manger (1901-1969) est né à Czernowitz, alors dans l'empire austro-hongrois et aujourd'hui en Ukraine, et est mort en Israël. Comme beaucoup d'autres écrivains yiddish, il a vécu dans de nombreux européens et comme peu d'autres, il a connu en Israël un succès certain. Son œuvre écrite dans un style simple comprend aussi bien des ouvrages en prose, que de la poésie et des pièces de théâtre.

Son Medresh d'Itsik joue sans concession avec les personnages bibliques en les insérant dans le cadre de la vie juive moderne.


Abraham sermonne Loth


« Loth, il faut que je te dise que – pouah !

Tu te saoules chaque nuit,

Hier tu as donné au « Cerf Doré »

Un spectacle répugnant.


C’est acceptable de Manger, le tailleur,

Mais ça n’est pas convenable pour toi,

Tu as deux filles à élever

Et tu es quelqu’un, touchons du bois, de riche.


Tu as une affaire et des bœufs et des chèvres ;

Fais comme moi et crains Dieu !

Au sujet de chaque non-juif qui boit comme un trou

On dit : saoul comme Loth.


Je comprends qu’on boive un verre une fois

Le vendredi soir à table,

Quand brûlent les lumières sacrées du shabbat

Et que l’on mange la carpe farcie.


Mais ce n’est pas ça que tu fais jour après jour,

Comment cela ne fatiguerait-il pas un homme ?

C’est acceptable de Havrile, le shabbes-goy*,

Mais ce n’est pas convenable pour un juif.


Pense qu’un jour on dira :

Abraham avait

Un parent ivrogne qui était vêtu pauvrement (?),

Ce qui est encore pire que de se convertir.


Et les gens bavardent, écoute-moi donc,

Tu es pourtant père – malheur à moi,

Est-ce que ça ne te préoccupe pas que le marieur s’éloigne

De ton seuil et de ta porte comme d’une chose puante ?


Que même le plus petit tailleur

Ne veuille pas être ton gendre

Et que les mèches de cheveux de tes filles blanchissent

- le vin vaut-il la peine de vivre cela ?


« Loth, il faut que je te dise que – pouah !

Tu te saoules chaque nuit,

Hier tu as donné au « Cerf Doré »

Un spectacle répugnant.


C’est acceptable de Manger, le tailleur,

Mais ça n’est pas convenable pour toi,

Tu as deux filles à élever

Et tu es quelqu’un, touchons du bois, de riche. »


*Non-juif exécutant pour un Juif les travaux que celui-ci ne pouvait pas faire à cause du shabbat.


אַבֿרהם אָבֿינו מוסרט לוטן


«לוט, איך מוז דיר זאָגן ס'איז – פֿע!

דו שיכּורסט אַיעדע נאַכט,

ערשט נעכטן האָסטו אין ‹גאָלדענעם הערש›

אַזאַ װיסטן סקאַנדאַל געמאַכט.דאָס פּאַסט פֿאַר מאַנגער, דעם שנײַדערוק,

אָבער אָסור נישט פֿאַר דיר,

האָסט צװײ טעכטער מגדל צו זײַן

און ביסט קײנעהאָרע אַ ייִד אַ גבֿיר.האָסט שאָף און רינדער און ציגנבעק;

פֿאָלג מיך און פֿאָרכט זיך פֿאַר גאָט,

אױף יעדן ערל, װאָס זשליאָקעט זיך אָן,

זאָגט מען שױן׃ שיכּור װי לוט.כ'פֿאַרשטײ, מען מאַכט אַ כּוסע אַ מאָל

פֿרײַטיק צו נאַכטס בײַם טיש,

װען סע ברענען די הײליקע שבת־ליכט

און מען עסט די געפֿילטע פֿיש.אָבער נישט װי דו, טאָג־אײַן, טאָג־אױס.

װי װערט דאָס אַ מענטש נישט מיד!

סע פּאַסט פֿאַר האַװרילע, דעם שבת־גױ,

אָבער אָסור נישט פֿאַר קײן ייִד.באַטראַכט זיך װאָס װעט מען זאָגן אַ מאָל׃

סע האָט אַבֿרהם אָבֿינו געהאַט

אַ קרובֿ אַ שיכּור און װאָס אין דער קאָרט,

װאָס דאָס איז נאָך ערגער פֿון שמד.און אַז מען שמועסט שױן, הער זשע מיך אױס,

ביסט דאָך אַ טאַטע – װײ איז צו מיר,

צי אַרט דיך נישט, װאָס דער שדכן װײַכט

װי אַן עיפּוש דײַן שװעל און דײַן טיר ?װאָס אַפֿילו דער מינדסטער שנײַדעריונג

װיל נישט דײַן אײדעם זײַן

און בײַ דײַנע טעכטער זילבערן די צעפּ

– און אַלץ איז כּדאַי צוליב װײַן ?לוט, איך מוז דיר זאָגן ס'איז – פֿע!

דו שיכּורסט אַיעדע נאַכט,

ערשט נעכטן האָסטו אין ‹גאָלדענעם הערש›

אַזאַ װיסטן סקאַנדאַל געמאַכט.דאָס פּאַסט פֿאַר מאַנגער, דעם שנײַדערוק,

אָבער אָסור נישט פֿאַר דיר,

האָסט צװײ טעכטער מגדל צו זײַן

און ביסט קײנעהאָרע אַ ייד אַ גבֿיר.»


Texte de la Bibliotheca Augustana

Il existe une version audio ici

lundi 6 septembre 2010

Appel / רוף

La revue Parizer Tsaytshrift publiait des poèmes et des nouvelles yiddish mais également nombre d'articles politiques (à gauche toute). Ce court appel ne relève pas forcément de la meilleure littérature yiddish mais il est révélateur de l'ambiance de l'époque...

Appel des intellectuels juifs contre le réarmement de l'Allemagne.

Il y a neuf ans, les fours crématoires se sont éteints et une lumière d'espoir s'est allumée dans le cœur de millions d'hommes. Le militarisme allemand gît sous les ruines de la chancellerie du Reich et les peuples de l'Europe ont respiré librement, croyant qu'alors la bête ne se relèverait plus.

Aujourd'hui, neuf ans plus tard, nous voyons avec horreur et colère que l'on relâche ce monstre et que l'on se prépare à lui fournir les outils nécessaires à de nouveaux meurtres.

(...)

Parizer Tsaytshrift n°4, p. 4, 1954

רוף פֿון די ײִדישע ינטעלעקטועלע קעגן דער װידער-באַװאָפֿענונג פֿון דײטשלאַנד

מיט 9 יאָר צוריק האָבן זיך פֿאַרלאָשן די קרעמאַטאָריעס און אַ ליכט פֿון האָפֿענונג האָט זיך אָפּגעצונדן אין די הערצער פֿון מיליאָנען מענטשן. אונטער די חורבות פֿון דער רײכס-קאַנצעלאַריע איז געלעגן צוגעדריקט דער גערמאַנישער מיליטאַריזם און אין אײראָפּע האָבן די פֿעלקער פֿרײ אָפּגעאַטעמט, גלױבענדיק, אַז אָט די היה װעט מער נישט אױפֿשטײן קײן תחית-המתים.

הײנט 9 יאָר שפּעטער זעען מיר מיט שױדער און צאָרן, װי דער דאָזיקער מאָנסטער װערט אַרױסגעפֿירט פֿון זײן קלעם און מען קלײבט זיך אים אױסצושטאַטן מיט כלי-זין צו נײע רציחות.

די פֿעלקער, װאָס זענען געװען די קרבנות פֿון דײטשן מיליטאַריזם, װילן אָבער נישט, אַז דער היטלער-רוצח זאָל װידער אױפֿשטײן, זאָל װידער פֿאַרגיסן די װעלט מיט אַ ים פֿון בלוט. דאָס פֿראַנצױזישע פֿאָלק דריקט אױס טאָג-טעגלעך אַלץ שטאַרקער און אַנטשײדענער זײן קעגנערשאַפֿט צו די אָפּמאַכט פֿון באָן און פּאַריז, װאָס צילן אױפֿצושטעלן אַ באַנײטן דײטשן מיליטאַריזם, װעלכער, אונטער אַ כלומרשט "אײראָפּעאישען" לבוש, באַדראָט זײן נאַציאָנאַלע אומאָפּהענגיקײט און קיום.

מיר, ײִדישע אינטעלעקטועלע, פּונקט װי אַלע אינטעלעקטועלע אין פֿראַנקרײך, אָן אונטערשײד פֿון אָנשױאונג און אידעאישער אײנשטעלונג, װײסן, אַז דאָס פֿאַרװירקלעכן פֿון די דאָזיקע פּראָיעקטן איז אַ טױט-סכנה פֿאַר אונדזער פֿאָלק, װאָס אַ דריטל פֿון זײנע זין און טעכטער זענען אמגעבראַכט געװאָרן דורכן דײטשן פֿאַשיזם און מיליטאַריזם; אַ טױט-סכנה פֿאַר אונדזערע אָפּגעראַטעװעטע קולטור-װערטן, װי פֿאַר דער מענטשלעכער קולטור בכלל. מיר הױבן דעריבער אונדזערע שטים קעגן די פּראָיעקטן פֿון אױפֿשטעלן אַ נײעם דײטשן רעװאַנש-כוח, װעלכער קאָן נאָר ברענגען נײע אומגליקן און חורבות פֿאַר אונדז, װי פֿאַר דער גאַנצער מענטשהײט.

פּאַריזער צײטשריפֿט 4, 1954, ז. 4,,,